zasady uproszczonej księgowości

Karta podatkowa w 2022

Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania, na którą mogą zdecydować się przedsiębiorcy. Każdy z tych rodzajów ma swoje wady i zalety, a aby wybrać najlepszy dla swojej działalności, warto dokładnie każdy z nich przeanalizować. W każdej firmie mogą sprawdzić się zupełnie inne formy. Dziś przybliżymy opodatkowanie karta podatkowa w 2022 roku. 

Karta podatkowa jest jedną z czterech form opodatkowania. Charakteryzuje ją stała stawka podatku, która nie jest zależna od wysokości dochodów. Dodatkowo w tej formie prowadzenie księgowości nie jest obligatoryjne. Dotychczas z karty podatkowej mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniali odpowiednie wymagania. Jednak od 2022 roku zasady opodatkowania karta podatkową się zmieniły, przez co aby skorzystać z tej formy należy:

 • kontynuować korzystanie z karty podatkowej przynajmniej od 31 grudnia 2021 roku,
 • prowadzić działalność w Polsce,
 • prowadzić działalność, która podlega tej formie opodatkowania,
 • nie prowadzić innej działalności,
 • nie wytwarzać wyrobów, na które nałożony jest podatek akcyzowy,
 • nie korzystać z usług niezatrudnionych na umowę o pracę.

Obowiązki księgowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi najprostszą formę prowadzenia biznesu. Jest to również forma, która może prowadzić stosunkowo prostą ewidencję księgową. Z tego powodu wielu właścicieli JDG postanawia samodzielnie wywiązywać się ze wszystkich ciążących na nich obowiązkach księgowych.
Podmiot, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie księgowości w jednostce należy wskazać już na wniosku CEiDG o wpis. Przedsiębiorca, który postanowi samodzielnie prowadzić ewidencję powinien przede wszystkim zapoznać się z zasadami KPiR, ponieważ to na jej podstawie najczęściej wylicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Następnie, w trakcie prowadzenia aktywnej działalności powinien ewidencjonować w niej każde zdarzenie gospodarcze, a pod koniec miesiąca sporządzić wydruk zapisów dokonanych w danym miesiącu. Kolejną kwestią, którą należy mieć na uwadze jest zweryfikowanie obowiązku zgłoszenia do VAT, a jeśli będzie konieczność zarejestrowanie firmy jako płatnika tego podatku.

Innymi, comiesięcznymi obowiązkami, z których trzeba się wywiązać są:

– obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,
– sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
– opłacanie składek ZUS,
– drukowanie i archiwizowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przechowywanie dokumentów elektronicznych

Korzystając z księgowości online posługiwać się należy dokumentami elektronicznymi. Dzięki temu rozwiązaniu, oszczędzić można nie tylko czas i pieniądze, ale także środowisko. Ważnym aspektem księgowości elektronicznej jest odpowiednia archiwizacja dokumentów.

Zgodnie z polskimi przepisami archiwizacja dokumentów elektronicznych musi spełniać konkretne wymagania. E-faktury oraz inne e-dokumenty przechowywać można na dysku twardym lub w chmurze-najważniejsze, aby było to miejsce bezpieczne. Wybierając sposób w jaki przechowywać będzie się dokumenty elektroniczne należy pamiętać, że:

 • przechowywać je należy zgodnie z chronologią i z opisami pozwalającymi na ich odszukanie
 • należy je chronić przed niedozwolonymi zmianami, zniszczeniem lub też zmianami przez osoby niepowołane
 • nośniki danych muszą być odporne na zagrożenia
 • systematycznie należy przeprowadzać kopie zapasowe, aby nie utracić dokumentów
 • muszą być one przechowywane z bezpiecznym i chronionym programie

Archiwizacja dokumentów elektronicznych może być prowadzona zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i przez zewnętrzne biuro rachunkowe, któremu powierza się księgowość firmy. Powierzenie dokumentów obsłudze księgowej daje gwarancje bezpieczeństwa dokumentów  i poufności danych.

Formy opodatkowania obowiązujące w Polsce

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą podejmować decyzje związane z funkcjonowaniem podmiotu na rynku. Jedną z istotniejszych wyborów jest forma opodatkowania podmiotu podatkiem dochodowym.

W Polsce obowiązują formy opodatkowania:
– na zasadach ogólnych,
– według podatku liniowego,
– ryczałt,
– zgodnie z kartą podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych dostępne jest dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ta forma opodatkowania polega na tym, że przychody i koszty ewidencjonowane są w KPiR na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Tutaj istotne jest wyliczenie podatku względem obowiązującej skali podatkowej.

Kolejną dostępną opcją jest podatek liniowy, którego obliczenie polega na wyliczeniu podatku zgodnie ze stałą stawką podatku na poziomie 19%.

Ryczał jest uproszczoną formą opodatkowania. Podatnik zobowiązany jest do stosowania odpowiednich stawek podatkowych określonych w “Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej był najczęściej wybieranym sposobem opodatkowania. Jednak od 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą już skorzystać z tej formy. Karta podatkowa dostępna jest wyłącznie dla działalności, które nieprzerwanie kontynuują prowadzenie tej formy od roku 2021. Wysokość podatku jest stała określona na podstawie:
– rodzaju działalności,
– ilości pracowników,
– wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Nowoczesne technologie w księgowości

W praktyce coraz częściej stosowane są nowe rozwiązania, które usprawniają działania biur rachunkowych oraz pozwalają przedsiębiorcom korzystniej zarządzać biznesem. Jakie nowoczesne technologie w księgowości są wykorzystywane?

Programy do internetowej księgowości oraz aplikacje webowe służące do sprawnej komunikacji z klientami do pierwsze rozwiązania, które zostały pozytywnie przyjęte zarówno przez biura rachunkowego jak ich klientów. Ciągle rozwijający się rynek z branży IT oraz chęć stosowania nowoczesnych technologii w księgowości sprawia, że każdego dnia pojawiają się pomysły mające na celu optymalizację kosztów oraz ulepszenie funkcjonowania biura rachunkowych.

Jakie do tej pory stosuje się nowoczesne technologie w księgowości?
– aplikacje webowe
– programy do wystawiania faktur
– elektroniczny obieg dokumentów
– możliwość przesyłania skanów dokumentów
– programy do prowadzenia księgowości

Klienci coraz bardziej dostrzegają biura rachunkowe, które starają się na bieżąco wdrażać rozwiązania księgowe dostępne na rynku.

KPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy uproszczonej ewidencji księgowej, która polega na dokonywaniu księgowania:
– przychodów
– zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
– wydatków, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– kosztów prac badawczo-rozwojowych.

KPiR podatnik zobowiązany jest założyć na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Warto zaznaczyć, że od 2018 roku podatnicy nie muszą informować naczelnika US o prowadzeniu KPiR.

Istnieje możliwość elektronicznej ewidencji w KPiR. Istotnie należy zaznaczyć, że podatnicy wybierający ten sposób księgowania muszą mieć na uwadze, że:
– powinna zostać sporządzona instrukcja obsługi programu księgowego, który wykorzystywany jest do prowadzenia KPIR
– program powinien umożliwiać wgląd w ewidencję księgową
– program powinien pozwolić na wydruk wszystkich danych w porządku chronologicznym

Warto zaznaczyć, że elektroniczna ewidencja księgowa powinna umożliwić przechowywanie danych w sposób bezpieczny, zabezpieczający przez zniszczeniem lub ujawnieniem danych.

Zapisów w księdze przychodów i rozchodów należy dokonywać na bieżąco, raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w następnym dniu.

Przewiń do góry