procedury księgowe

Sprawozdania finansowe a ocena ryzyka inwestycyjnego: jakie wskaźniki warto wziąć pod uwagę?

Inwestując w dane przedsiębiorstwo, zawsze bierzemy pod uwagę ryzyko związane z tą inwestycją. Aby ocenić poziom ryzyka, warto wziąć pod uwagę różne wskaźniki, które pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy kilka wskaźników, które mogą być przydatne przy ocenie ryzyka inwestycyjnego na podstawie sprawozdania finansowego.

Jakie wskaźniki warto wziąć pod uwagę?

Stosunek kapitału własnego do zobowiązań

Jednym z ważniejszych wskaźników, który może pomóc nam ocenić ryzyko inwestycyjne, jest stosunek kapitału własnego do zobowiązań. Im większy jest ten stosunek, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że przedsiębiorstwo ma więcej własnych środków finansowych i jest mniej zależne od zewnętrznych źródeł finansowania. Wysoki stosunek kapitału własnego do zobowiązań może być oznaką większej stabilności finansowej przedsiębiorstwa i niższego ryzyka inwestycyjnego.

Rentowność

Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest rentowność, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków. Możemy wyróżnić kilka rodzajów rentowności, takich jak:

➥ Rentowność sprzedaży: stosunek zysku do przychodów ze sprzedaży
➥ Rentowność kapitału własnego: stosunek zysku do kapitału własnego
➥ Rentowność aktywów: stosunek zysku do aktywów trwałych

Im wyższa rentowność, tym lepiej dla inwestora, ponieważ oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie efektywnie wykorzystywać swoje zasoby i generować zyski. Niska rentowność może być sygnałem problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa i wyższym ryzykiem inwestycyjnym.

Przepływy pieniężne

Analiza przepływów pieniężnych może również pomóc nam ocenić ryzyko inwestycyjne. Przepływy pieniężne pokazują, skąd przedsiębiorstwo czerpie środki finansowe oraz na co je wydaje. Jeśli przedsiębiorstwo generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, oznacza to, że jest w stanie zaspokajać swoje bieżące potrzeby finansowe z własnej działalności. Jeśli natomiast przepływy pieniężne są ujemne lub niskie, może to świadczyć o trudnościach finansowych przedsiębiorstwa i wyższym ryzyku inwestycyjnym.

Podsumowując, przy ocenie ryzyka inwestycyjnego na podstawie sprawozdania finansowego warto wziąć pod uwagę takie wskaźniki jak stosunek kapitału własnego do zobowiązań, rentowność oraz przepływy pieniężne. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej zrozumieć sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa i podjąć odpowiednie decyzje inwestycyjne.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego

Jednym z obowiązków wiążących się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych jest konieczność sporządzania i składania sprawozdania finansowego, stanowiącego dokument przedstawiający sytuację finansową i wyniki majątkowe firmy w danym roku obrachunkowym.

Kto ma obowiązek badać sprawozdanie finansowe?

Nie wszystkie podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym mają obowiązek sporządzać i składać sprawozdania finansowe. Nie wszystkie też muszą przygotowany dokument poddawać badaniu. Istnieje wąska grupa jednostek gospodarczych, na które przepisy prawa nakładają konieczność poddania rocznego sprawozdania dodatkowej weryfikacji. Są to miedzy innymi:

 • jednosteki sektora finansowego tj. banki, ubezpieczyciele, oddziały instytucji kredytowych czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
 • podmioty działających na podstawie przepisów:
  – o obrocie papierami wartościowymi,
  – o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • spółki akcyjne,
 • jednostki spełniające co najmniej dwa z poniższych warunków:
  – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etat: 50 osób
  – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego: 2 500 000 euro,
  – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych: 5 000 000 euro.

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

Usługa biegłego rewidenta polegająca na badaniu sprawozdania finansowego polega na:

 • weryfikacji danych finansowych i analizie funkcjonowania firmy w kontekście międzynarodowych standardów,
 • ocenie obszarów ryzyka podatkowego, gospodarczego czy też finansowego,
 • doradztwie obejmującym udzielenie wskazówek dotyczących rozwiązania wykrytych problemów,
 • sprawdzeniu przygotowanych dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Spółka jawna księgowość

Czy prowadzenie księgowości spółki jawnej wymaga specjalistycznej wiedzy? Jak prowadzić księgowość spółki jawnej?

Spółka jawna należy do grona spółek osobowych. Warto tutaj zaznaczyć, że ten rodzaj spółki nie posiada osobowości prawnej (brak obowiązki opłacania CIT). Spółka jawna ma prawo do nabywania we własnym imieniu praw oraz zaciągania zobowiązań.

Wspólnikiem spółki jawnej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Rejestracja spółki jawnej zobowiązuje do zawarcia umowy w formie pisemnej lub w S24 oraz uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

A księgowość? Jaką księgowość prowadzi spółka jawna?

Istnieje możliwość prowadzenia księgowości spółki jawnej w postaci:

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • zasad pełnej księgowości (księgi rachunkowe)
 • ewidencji przychodów, jeżeli wspólnicy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W momencie wystąpienia poniższych sytuacji:

 • przychody netto spółki przekroczą 2 mln euro w danym roku;
 • wspólnikiem w spółce jest osoba prawna (na przykład spółka z o.o.) niezależnie od wysokości osiąganych przychodów;

spółka jawna jest zobligowana do przejścia na pełną księgowość.

 

Działalność nierejestrowana a identyfikator podatkowy

Czym jest działalność nierejestrowana i na jakich zasadach funkcjonuje w Polsce? Kto może ją założyć? Czy osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszę posługiwać się identyfikatorem podatkowym?

Od kilku lat istnieje możliwość założenia w Polsce działalności nierejestrowanej (przez osoby fizyczne). Tego rodzaju działalność określamy jako „firma na próbę”. Istotnie należy zaznaczyć, że prowadząc działalność nierejestrowaną nie mamy obowiązku składania wniosku w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Prowadzenie działalności nierejestrowanej (warunki):
– prowadzenie działalności nierejestrowanej wyłącznie jako osoba fizyczna (podmiot będący spółką nie może skorzystać z tego przywileju),
– osiągane przychody w każdy miesiącu nie mogą przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia,
– przez 5 lat przed dniem rozpoczęcia działalności nierejestrowanej (czyli przez okres 60 miesięcy) osoba fizyczna nie prowadziła działalności gospodarczej

Identyfikator podatkowy
W przypadku działalności nierejestrowanej identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL.

Benefity pracownicze

Benefity pracownicze stanowią pozapłacowe dodatki do pensji. Celem wdrożenia w firmie benefitów pracowniczych jest podniesienie atrakcyjności miejsca pracy oraz zwiększenie efektywności pracowników poprzez odpowiednią motywację.

Warto zaznaczyć, że benefity pracownicze powinny trafiać w potrzeby pracowników oraz spełniać ich oczekiwania.

Benefity pracownicze – najpopularniejsze przykłady benefitów:

 • prywatna opieka medyczna,
 • karty sportowe,
 • służbowy sprzęt do użytku prywatnego (telefon, komputer, samochód),
 • dofinansowanie do szkoleń, nauki języków obcych,
 • zniżki i bony zakupowe,
 • paczki świąteczne dla dzieci oraz dofinansowanie posiłków,
 • bilety do kina,
 • dodatkowy płatny urlop,
 • ubezpieczenie na życie,
 • elastyczne godziny czasu pracy,
 • praca online,
 • możliwość wykorzystania przez pracownika auta służbowego do celów prywatnych.

Elektroniczne teczki kadrowe – sprawdź dlaczego warto z nich korzystać!

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości?

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości? Jakie sygnały powinny świadczyć o tym, że obsługa księgowo-podatkowa powinna zostać przeniesiona do innego biura rachunkowego?

Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego w jaki sposób prowadzona jest księgowość ich firmy. Nie zauważają błędów pojawiających się w rozliczeniach księgowych i podatkowych. W wielu przypadkach dopiero list z Urzędu Skarbowego wskazuje poważne problemy w zakresie wywiązywania się z obowiązków księgowo-podatkowych.

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości?

 • pojawiają się wątpliwości co do rzetelności obsługi księgowej
 • trudna komunikacja z działem księgowym
 • brak wsparcia merytorycznego od działu księgowego zajmującego się firmą
 • brak rzetelnych informacji o sytuacji finansowej podmiotu
 • konieczność dostarczania dokumentów osobiście
 • skomplikowany sposób co miesięcznego rozliczania się
 • naliczanie dodatkowych opłat za usługi
 • brak ubezpieczenia od odpowiedzialności

Jeżeli powyższe sygnały zaczęły się pojawiać to warto zastanowić się nad zmianą obecnego biura rachunkowego.

Przewiń do góry