podatki w fiirmie

Kto rozlicza PIT-36?

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, są zobowiązani do tego, aby dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. W zależności od tytułu osiągania przychodów, jak również wybranej formy opodatkowania, niezbędne jest złożenie dwóch deklaracji.

Podatek dochodowy co do zasady jest świadczeniem pieniężnym, które obowiązuje osoby prawne lub osoby fizyczne na rzecz skarbu państwa. Jego wysokość jest znacznie uzależniona zarówno od osiąganych przychodów, jak i poniesionych kosztów. Nie są to jednak jedyne czynniki.

Deklaracja PIT-36 jest kierowana do tych podatników, którzy w badanym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych z zastosowaniem ogólnej skali podatkowej.

Roczne zeznanie PIT należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeśli jednak dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy, który po nim nastąpi.

Ulgi z tytułu deklaracji PIT-36
Podatnicy, którzy rozliczają się w oparciu o formularz PIT-36 mogą na nim rozliczyć także osiągane przychody, które zostały rozliczone w oparciu o skalę podatkową. Deklaracja umożliwia dokonanie rozliczenia wspólnego z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W ramach deklaracji PIT-36 podatnicy mają możliwość korzystania z ulg podatkowych, spośród których wymienić możemy np.:
– ulga z tytułu krwiodawstwa,
– ulgi z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19,
– ulga z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej,
– ulga rehabilitacyjna,
– ulga na Internet,
– ulga prorodzinna.

Deklaracja PIT może zostać złożona listownie, elektronicznie, bądź w placówce Urzędu Skarbowego.

NASZA STRONA GŁÓWNA

Jednorazowa amortyzacja w 2021 roku

Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje małym podatnikom i podatnikom rozpoczynającym działalność. Jest to jeden ze sposobów na optymalizację podatkową w firmie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od niektórych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, do określonej kwoty.

Amortyzacja jednorazowa przeznaczona jest dla podatków CIT i PIT posiadających status małego podatnika lub rozpoczynających prowadzenie działalności.
O statusie małego podatnika decyduje wielkość osiągniętych przychodów w obecnym roku podatkowym. Limit małego podatnika od 1 stycznia 2021 roku został podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro, więc w przeliczeniu na polskie złote wynosi 9 031 000 zł.
Jeśli chodzi o limit, do którego można wykonać jednorazową amortyzację to wysokość nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 50 000 euro. W 2021 roku w przeliczeniu na polskie złote limit ten wynosi 226 000 zł.
Środki trwałe, od których wartości można dokonać amortyzacji jednorazowej to między innymi:

  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • urządzenia techniczne
  • kotły i maszyny energetyczne
  • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
  • narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Formy opodatkowania obowiązujące w Polsce

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą podejmować decyzje związane z funkcjonowaniem podmiotu na rynku. Jedną z istotniejszych wyborów jest forma opodatkowania podmiotu podatkiem dochodowym.

W Polsce obowiązują formy opodatkowania:
– na zasadach ogólnych,
– według podatku liniowego,
– ryczałt,
– zgodnie z kartą podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych dostępne jest dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ta forma opodatkowania polega na tym, że przychody i koszty ewidencjonowane są w KPiR na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Tutaj istotne jest wyliczenie podatku względem obowiązującej skali podatkowej.

Kolejną dostępną opcją jest podatek liniowy, którego obliczenie polega na wyliczeniu podatku zgodnie ze stałą stawką podatku na poziomie 19%.

Ryczał jest uproszczoną formą opodatkowania. Podatnik zobowiązany jest do stosowania odpowiednich stawek podatkowych określonych w “Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest najczęściej wybieranym sposobem opodatkowania. Wysokość podatku jest stała określona na podstawie:
– rodzaju działalności,
– ilości pracowników,
– wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Przewiń do góry