opodatkowanie firmy

Ulgi podatkowe na innowacje

Od przyszłego roku w polskim systemie podatkowym ma funkcjonować szereg ulg podatkowych skierowanych do przedsiębiorstw prowadzących innowacyjną działalność.
W ramach programu Nowy Polski Ład mają obowiązywać:

– Ulga B + R – na działalność badawczo – rozwojową, z możliwością odliczenia większych kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
– Ulga na prototypy – możliwość odliczenia nawet 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek,
– Ulga na robotyzację – możliwość odliczenia 50% kosztów poniesionych w danym roku obrotowym na robotyzację (prowadzenie działań zapewniających możliwość zastąpienia pracy ludzkiej praca maszyn).
– Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – możliwość odliczenia od zaliczek na podatek PIT kosztów kwalifikowanych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy cywilno-prawnej , jeśli nie zostały odliczone w ramach ulgi na B+R,
– IP BOX – możliwość odliczania z praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym. W Nowym Ładzie będzie można jednocześnie korzystać z ulgi Innovation Box I B+ R.

Kto musi rejestrować się jako czynny płatnik VAT

Najogólniej rzecz ujmując, do rejestru czynnych płatników podatku VAT muszą rejestrować się jednostki, które:
– sprzedają towary i świadczą usługi przewidziane w Ustawie o VAT,
– w poprzednim roku przekroczyły limit 200 000 zł ze sprzedaży.

Niektóre firmy muszą rejestrować się w VAT, niezależnie od wartości sprzedaży w poprzednim roku. Do grona tych jednostek należą podmioty:
– posiadające siedzibę poza terytorium Polski,
– dostarczające towary wymienione w załączniku nr. 12 ustawy o VAT np. monety, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal czy wyroby jubilerskie,
– dostarczające tereny budowlane, budynki i budowle przewidziane w ustawie o VAT,
– dostarczające nowe środki transportu, części samochodów i motocykli,
– dostarczające towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, oprócz energii elektrycznej czy wyrobów tytoniowych,
– świadczące usługi prawnicze,
– świadczące usług doradztwa, oprócz doradztwa związanego z uprawą i hodowlą roślin czy – sporządzaniem planu zagospodarowania rolnego,
– świadczące usługi jubilerskie,
– świadczące usługi związane ze ściąganiem długów.

Formy opodatkowania obowiązujące w Polsce

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą podejmować decyzje związane z funkcjonowaniem podmiotu na rynku. Jedną z istotniejszych wyborów jest forma opodatkowania podmiotu podatkiem dochodowym.

W Polsce obowiązują formy opodatkowania:
– na zasadach ogólnych,
– według podatku liniowego,
– ryczałt,
– zgodnie z kartą podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych dostępne jest dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ta forma opodatkowania polega na tym, że przychody i koszty ewidencjonowane są w KPiR na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Tutaj istotne jest wyliczenie podatku względem obowiązującej skali podatkowej.

Kolejną dostępną opcją jest podatek liniowy, którego obliczenie polega na wyliczeniu podatku zgodnie ze stałą stawką podatku na poziomie 19%.

Ryczał jest uproszczoną formą opodatkowania. Podatnik zobowiązany jest do stosowania odpowiednich stawek podatkowych określonych w “Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest najczęściej wybieranym sposobem opodatkowania. Wysokość podatku jest stała określona na podstawie:
– rodzaju działalności,
– ilości pracowników,
– wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Przewiń do góry