ewidencja księgowa w firmie

Zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy pracownika stanowi jedno z wielu praw pracowniczych. Kodeks pracy określa wszelkie zasady i regulacje, które go dotyczą. Pracodawca lub firmowa księgowa w związku z urlopami pracowników musi dopełnić kilku obowiązków w przeciwnym razie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Urlop wypoczynkowy z definicji to coroczne i nieprzerwane zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Jego celem jest odpoczynek i regeneracja sił pracownika. Pracownik za czas urlopu zachowuje wynagrodzenie. Urlopu tego nie można się zrzec.

W Kodeksie Pracy zostały określone wymiary urlopu wypoczynkowego:

 • 20 dni dla pracowników zatrudnionego krócej niż 10 lat na umowę o pracę,
 • 26 dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat ( tutaj wlicza się okres trwania nauki ostatniej szkoły).

Bardzo ważną kwestią jest konieczność zaktualizowania „informacji o warunkach zatrudnienia” pracownikowi, któremu zmienił się wymiar przysługującego urlopu. Pracodawca powinien zrobić to w ciągu 1 miesiąca od zmiany. Dla przypomnienia, warunki zatrudnienia to dokument, który pracodawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę powinien dołączyć pracownikowi. Dokument ten jest zbiorem wszystkich warunków związanych z zatrudnieniem np. termin wypłaty wynagrodzenia, normy czasu pracy, okresy wypowiedzenia umowy itp.

W jaki sposób zmienić warunki umowy o pracę?

Strona główna

W jaki sposób dokonać zmian na obowiązującej umowie o pracę? Jakie mamy możliwości dokonania zmian do wyboru?

1. Aneks do umowy – najczęściej zmiany dotyczą:
⇢ wysokości wynagrodzenia
⇢  obowiązującego czasu pracy
⇢  zajmowanego stanowiska
⇢  obowiązków
Ta forma stosowana jest, gdy nowe warunki są akceptowane przez dwie strony – pracownik oraz pracodawca.

2. Porozumienie zmieniające to polubowny sposób zmiany warunków zatrudnienia. To rozwiązanie stosuje się, gdy pracownik godzi się na proponowane zmiany.

3. Czasowe powierzenie innej pracy – stosuje się w uzasadnionych przypadkach na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

W jaki sposób zmienić warunki umowy o pracę? Powyżej wymieniliśmy najczęściej stosowane rozwiązania. Warto podkreślić, że zmieniając warunki umowy o pracę nie można naruszyć obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy.

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości?

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości? Jakie sygnały powinny świadczyć o tym, że obsługa księgowo-podatkowa powinna zostać przeniesiona do innego biura rachunkowego?

Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego w jaki sposób prowadzona jest księgowość ich firmy. Nie zauważają błędów pojawiających się w rozliczeniach księgowych i podatkowych. W wielu przypadkach dopiero list z Urzędu Skarbowego wskazuje poważne problemy w zakresie wywiązywania się z obowiązków księgowo-podatkowych.

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości?

 • pojawiają się wątpliwości co do rzetelności obsługi księgowej
 • trudna komunikacja z działem księgowym
 • brak wsparcia merytorycznego od działu księgowego zajmującego się firmą
 • brak rzetelnych informacji o sytuacji finansowej podmiotu
 • konieczność dostarczania dokumentów osobiście
 • skomplikowany sposób co miesięcznego rozliczania się
 • naliczanie dodatkowych opłat za usługi
 • brak ubezpieczenia od odpowiedzialności

Jeżeli powyższe sygnały zaczęły się pojawiać to warto zastanowić się nad zmianą obecnego biura rachunkowego.

Tax Free od 2022 roku

Tax Free stanowi system umożliwiający zwrot podatku VAT osobom podróżnym. Podatek zwracany jest tym, którzy kupują towar w Polsce ale nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terenie UE. Jakie warunki należy spełnić, aby kwalifikować się do Tax Free?

Warunki:

 • wywóz zakupionego towaru musi być dokonany nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym odbyła się sprzedaż,
 • wywożony towar nie może być otwarty,
 • towar musi być przewożony w bagażu osobistym podróżnego i w jego wywozie nie może brać udziału żadna osoba trzecia.

Przedsiębiorcy, którzy wyrażają chęć przystąpienia do Tax Free powinni do końca roku zarejestrować się na platformie PUESC. Po spełnieniu określonych wymogów przedsiębiorca będzie mógł sprzedawać  towary za pomocą systemu Tax Free.

Od 2022 roku wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów, którego celem jest przyspieszenie oraz usprawnienie procedur.

 

Faktura One Stop Shop

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorcy sprzedający swoje usługi i towary poza UE zobligowani są do dokonania rejestracji do VAT w kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż. Rejestracja OSS, czyli One Stop Shop pozwala uniknąć obowiązku rejestracji oraz dodatkowych formalności. W jaki sposób? Czym jest faktura OSS?

1 lipca 2021 roku zastąpiono Mini One Stop Shop procedurą OSS, która rozszerza możliwość skorzystania o osoby sprzedające za granice również towary. Faktura OSS może zostać wystawiona w przypadku usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych, a także towarów.

Istotnie należy zaznaczyć, że OSS jest dobrowolnym uproszczeniem podatkowym. Nie ma obowiązku korzystania z procedury OSS.

Rejestracja w OSS jest korzystna dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży powyżej limitu 10 000 euro.

Jak dokonać zgłoszenia? Rejestracja OSS zobowiązuje do złożenia wniosku rejestracyjnego na formularzu VIU-R do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Następnie po dokonaniu rejestracji przedsiębiorca zobligowany jest do składania co kwartał deklaracji VIU-D.

Do czego zobowiązany jest przedsiębiorca po nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorca decydując się na współpracę z biurem rachunkowym musi pamiętać o tym, że zobowiązany jest do dostosowania się do zasad usprawniających współpracę oraz zapewniających bezpieczeństwo podmiotu. Na początku należy ustalić warunki współpracy, które pozwalają wypełniać pracę specjalistom biura rachunkowego.

Do czego zobowiązany jest przedsiębiorca po nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym?
1. Dostarczanie rzetelnych dokumentów księgowych.
2. Dostarczanie dokumentów księgowych przedstawiających rzeczywiste dane oraz zgodne z prawdą.
3. Trzymanie się ważnych terminów.
4. Zapewnienie dobrej komunikacji oraz stałego przepływu informacji.
5. Informowanie o wszelkich nieobecnościach utrudniających kontakt w nagłych sytuacjach.

Powyższe zasady pozwalają bezpiecznie prowadzić księgowość z zachowaniem odpowiednich terminów składania dokumentów oraz wniosków. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że jego rola jest bardzo istotna w zakresie obsługi księgowej firmy.

Przewiń do góry