ewidencja księgowa w firmie

Porównywanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw: jakie narzędzia i metody są najskuteczniejsze?

Sprawozdania finansowe są kluczowym narzędziem, które pozwalają na analizę i porównywanie wyników finansowych przedsiębiorstw. Porównywanie sprawozdań finansowych jest szczególnie ważne dla inwestorów, analityków finansowych, a także dla samych przedsiębiorstw, które chcą ocenić swoją wydajność w porównaniu z konkurencją. W tym artykule przedstawimy narzędzia i metody, które są najskuteczniejsze w porównywaniu sprawozdań finansowych.

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w porównywaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Polega na obliczeniu różnych wskaźników, które pozwalają na ocenę różnych aspektów sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki te obejmują między innymi wskaźnik płynności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik rentowności czy wskaźnik efektywności. Analiza wskaźnikowa pozwala na porównanie wyników finansowych przedsiębiorstw w czasie oraz w stosunku do konkurencji.

Analiza trendów

Analiza trendów polega na porównaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa w okresie kilku lat. Pozwala to na ocenę zmian w wynikach finansowych w czasie oraz na prognozowanie przyszłych wyników. Analiza trendów jest szczególnie przydatna w przypadku przedsiębiorstw, które działają w branżach o dużej zmienności lub w branżach, gdzie trendy rynkowe są kluczowe dla wydajności finansowej.

Analiza porównawcza

Analiza porównawcza polega na porównaniu wyników finansowych przedsiębiorstw z konkurencją lub z innymi przedsiębiorstwami w branży. Pozwala to na ocenę, czy przedsiębiorstwo jest bardziej czy mniej wydajne niż konkurencja oraz na identyfikację mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi graczami na rynku.

Analiza czynników ryzyka

Analiza czynników ryzyka polega na identyfikacji czynników, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Obejmuje ona ocenę zarówno czynników wewnętrznych (np. polityki finansowej przedsiębiorstwa), jak i czynników zewnętrznych (np. zmiany w otoczeniu gospodarczym). Analiza czynników ryzyka pozwala na identyfikację zagrożeń dla wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz na opracowanie strategii zarządzania ryzykiem.

Analiza porównawcza branży

Analiza porównawcza branży polega na porównaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży. Pozwala to na ocenę, czy przedsiębiorstwo osiąga wyniki finansowe na poziomie przeciętnym czy powyżej średniej branżowej. Analiza porównawcza branży pozwala na identyfikację najlepszych praktyk w branży oraz na ustalenie, jakie cele finansowe powinno sobie stawiać przedsiębiorstwo.

Wszystkie te narzędzia i metody są skuteczne w porównywaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Wybór konkretnych narzędzi i metod zależy jednak od celów analizy i specyfiki przedsiębiorstwa oraz branży, w której działa. Ważne jest również uwzględnienie kontekstu, w którym przedsiębiorstwo działa, takiego jak zmiany na rynku czy trendów w branży. Porównywanie sprawozdań finansowych jest kluczowe dla podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych i inwestycyjnych, dlatego warto wykorzystywać różne narzędzia i metody, aby uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Mija termin składania sprawozdań finansowych za 2021 rok

Obecnie sprawozdania finansowe składane są w elektronicznej formie – brak możliwości złożenia sprawozdania finansowego w formie papierowej. Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe? Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań finansowych?

Sprawozdanie finansowe za 2021 roku – co powinno zawierać?

 • dokument powinien być zapisany w określonej strukturze i w formacie pliku
 • dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez:

a) osobę prowadzącą księgi rachunkowe

b) kierownika jednostki

 • sprawozdanie powinno stanowić jeden plik XML
 • plik powinien być zgodny ze schematem XSD opisującym strukturę danych w sprawozdaniu

 

Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań finansowych?

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone przede wszystkim przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – jaki obowiązuje termin?

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego
 • w 2022 roku terminu sporządzenia i zatwierdzenia zostały przesunięte o 3 miesiące
 • złożenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie 15 dni od momentu zatwierdzenia

Ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego wypada 17.10.2022 roku.

Niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego – jakie mogą być kary?

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o obowiązku składania sprawozdań finansowych, gdyż za jego niedopełnienie grożą wysokie kary finansowe, a w niektórych przypadkach nawet likwidacja podmiotu wpisanego w KRS.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

 

Zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy pracownika stanowi jedno z wielu praw pracowniczych. Kodeks pracy określa wszelkie zasady i regulacje, które go dotyczą. Pracodawca lub firmowa księgowa w związku z urlopami pracowników musi dopełnić kilku obowiązków w przeciwnym razie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Urlop wypoczynkowy z definicji to coroczne i nieprzerwane zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Jego celem jest odpoczynek i regeneracja sił pracownika. Pracownik za czas urlopu zachowuje wynagrodzenie. Urlopu tego nie można się zrzec.

W Kodeksie Pracy zostały określone wymiary urlopu wypoczynkowego:

 • 20 dni dla pracowników zatrudnionego krócej niż 10 lat na umowę o pracę,
 • 26 dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat ( tutaj wlicza się okres trwania nauki ostatniej szkoły).

Bardzo ważną kwestią jest konieczność zaktualizowania “informacji o warunkach zatrudnienia” pracownikowi, któremu zmienił się wymiar przysługującego urlopu. Pracodawca powinien zrobić to w ciągu 1 miesiąca od zmiany. Dla przypomnienia, warunki zatrudnienia to dokument, który pracodawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę powinien dołączyć pracownikowi. Dokument ten jest zbiorem wszystkich warunków związanych z zatrudnieniem np. termin wypłaty wynagrodzenia, normy czasu pracy, okresy wypowiedzenia umowy itp.

W jaki sposób zmienić warunki umowy o pracę?

Strona główna

W jaki sposób dokonać zmian na obowiązującej umowie o pracę? Jakie mamy możliwości dokonania zmian do wyboru?

1. Aneks do umowy – najczęściej zmiany dotyczą:
⇢ wysokości wynagrodzenia
⇢  obowiązującego czasu pracy
⇢  zajmowanego stanowiska
⇢  obowiązków
Ta forma stosowana jest, gdy nowe warunki są akceptowane przez dwie strony – pracownik oraz pracodawca.

2. Porozumienie zmieniające to polubowny sposób zmiany warunków zatrudnienia. To rozwiązanie stosuje się, gdy pracownik godzi się na proponowane zmiany.

3. Czasowe powierzenie innej pracy – stosuje się w uzasadnionych przypadkach na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

W jaki sposób zmienić warunki umowy o pracę? Powyżej wymieniliśmy najczęściej stosowane rozwiązania. Warto podkreślić, że zmieniając warunki umowy o pracę nie można naruszyć obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy.

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości?

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości? Jakie sygnały powinny świadczyć o tym, że obsługa księgowo-podatkowa powinna zostać przeniesiona do innego biura rachunkowego?

Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego w jaki sposób prowadzona jest księgowość ich firmy. Nie zauważają błędów pojawiających się w rozliczeniach księgowych i podatkowych. W wielu przypadkach dopiero list z Urzędu Skarbowego wskazuje poważne problemy w zakresie wywiązywania się z obowiązków księgowo-podatkowych.

Kiedy warto rozważyć przeniesienie księgowości?

 • pojawiają się wątpliwości co do rzetelności obsługi księgowej
 • trudna komunikacja z działem księgowym
 • brak wsparcia merytorycznego od działu księgowego zajmującego się firmą
 • brak rzetelnych informacji o sytuacji finansowej podmiotu
 • konieczność dostarczania dokumentów osobiście
 • skomplikowany sposób co miesięcznego rozliczania się
 • naliczanie dodatkowych opłat za usługi
 • brak ubezpieczenia od odpowiedzialności

Jeżeli powyższe sygnały zaczęły się pojawiać to warto zastanowić się nad zmianą obecnego biura rachunkowego.

Tax Free od 2022 roku

Tax Free stanowi system umożliwiający zwrot podatku VAT osobom podróżnym. Podatek zwracany jest tym, którzy kupują towar w Polsce ale nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terenie UE. Jakie warunki należy spełnić, aby kwalifikować się do Tax Free?

Warunki:

 • wywóz zakupionego towaru musi być dokonany nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym odbyła się sprzedaż,
 • wywożony towar nie może być otwarty,
 • towar musi być przewożony w bagażu osobistym podróżnego i w jego wywozie nie może brać udziału żadna osoba trzecia.

Przedsiębiorcy, którzy wyrażają chęć przystąpienia do Tax Free powinni do końca roku zarejestrować się na platformie PUESC. Po spełnieniu określonych wymogów przedsiębiorca będzie mógł sprzedawać  towary za pomocą systemu Tax Free.

Od 2022 roku wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów, którego celem jest przyspieszenie oraz usprawnienie procedur.

 

Przewiń do góry