biuro rachunkowe online

Czy faktura pro-forma stanowi dowód księgowy?

Faktura pro-forma jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów. Celem jej sporządzenia jest udokumentowanie przeprowadzenia transakcji ( np. zawarcia umowy kupna-sprzedaży, przyjęcie zamówienia do realizacji itp.)

Istotne jest, że na podstawie wystawionej faktury pro-formy powinna (ale nie musi) zostać zrealizowana płatność w wysokości określonej przez obie strony transakcji.

Faktura pro-forma nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Jej treść jest zbliżona do zwykłej faktury, jednak informacje są na niej są mniej szczegółowe.

Ministerstwo Finansów jasno określa, że pro-forma nie stanowi dowód księgowy. Oznacza to, że wystawienie tego dokumentu nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wystawianie faktur online za pomocą programu do fakturowania. To wygodna opcja, która pozwala wystawiać faktury bez względu na czas i miejsce.

Na czym polega umowa B2B?

B2B (business-to-business) to współpraca pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. Umowa B2B nazywana jest również umową partnerską. Dlaczego? W odróżnieniu od tradycyjnej formy współpracy w umowie B2B nie uwzględniamy podziału na kierownictwo oraz podwładnych. Dwie strony mają takie same prawa oraz obowiązki. Działają w celu wspólnego dobra i do osiągnięcia zamierzonych celów.

We współpracy B2B wyróżniamy rynek:
– poziomy (transakcje są dokonywane pomiędzy producentami lub firmami usługowymi z różnych branż)
– pionowy (występują różne podmioty gospodarcze z tej samej branży)

Dlaczego ta forma współpracy jest korzystna?
– wysokie zarobki (współpraca na tym samym poziomie więc obydwu stronom zależy na jak najbardziej korzystnych warunkach);
– elastyczne warunki pracy;
– pracownik traktowany jako kontrahent;
– brak narzuconego miejsca oraz czasu pracy;

Korygowanie błędów w JPK

Jak się okazuje – sposób korygowania błędów w nowej wersji JPK nie uległ zmianie w porównaniu do wcześniejszego JPK_VAT. Tak więc oznacza to nic innego jak to, że podatnik nie ma możliwości wysyłania korekty pliku, w którym znajdują się wyłącznie korygowane pozycje. Tak więc dokonując korekty ewidencji, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby złożyć nowy, kompletny i tym razem już poprawny plik XML. Jednak warto mieć na uwadze, iż w korekcie nie trzeba uzupełniać zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej, ponieważ wypełnia się jedynie tę część, która uległa zmianie.

Tym sposobem:
– w przypadku korekty danych formalnych należy złożyć jedynie kompletną i poprawioną część ewidencyjną, gdyż korekta danych formalnych w żaden sposób nie wpływa na część deklaracyjną,
– w przypadku korekty kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej należy złożyć jedynie kompletną i poprawioną część deklaracyjną, gdyż owa korekta nie ma wpływu na część ewidencyjną,
– w przypadku korekty wysokości podatku VAT z faktury sprzedaży należy złożyć kompletną i poprawioną zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną, ponieważ owe dane mają wpływ na podstawę opodatkowania, które znajdują się w obu tych częściach.

UWAGA!
Sposób dokonywania korekty jest mocno uzależniony od tego czy:
– błąd został wykryty przed wysyłką nowego JPK,
– wykryty błąd ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, bądź wysokość podatku należnego.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca zorientuje się przed wysyłką JPK za dany okres, iż popełnił błąd, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, aczkolwiek ma wpływ na identyfikację danej transakcji – można usunąć błędny zapis i wykazać jedynie pozycję z poprawionymi danymi. Z kolei w sytuacji kiedy błąd został wykryty już po wysyłce nowego JPK, obowiązkowe jest zastosowanie storna na błędnym zapisie (wpisanie całego wpisu ze znakiem przeciwnym i dodanie nowego wpisu z poprawnymi danymi.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów według Art.9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest to nabycie prawa do rozporządzania towarami, które są wysłane na terytorium państwa członkowskiego INNEGO niż  terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki przez dokonującego dostawy, nabywcy lub na ich rzecz.

Aby dane transakcje mogły być wliczone do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów muszą spełniać odpowiednie warunki. Mianowicie, nabywcą towaru musi być podatnik przewidziany w art.15 albo podatnik podatku od wartości dodanej dla działalności gospodarczej podatnika; dostawca jest podatnikiem lub towarem nabycia są nowe środki transportu.

Poza obowiązkiem podatnika, są także towary, które nie mogą być zawarte w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, czyli np.

  • monety
  • części transportu morskiego, lotniczego
  • towary służące zaopatrzeniu statków
  • towary przeznaczone dla dyplomatów, misji dyplomatycznych czy konsulatów

Podatnik ma obowiązek w celu rozliczenia VAT wykazać odpowiednie daty WNT, czyli datę dostawy, datę wystawienia i otrzymania faktury, aby prawidłowo móc naliczyć podatek.

Przedawnienie roszczeń pracowniczych

Statystyki informują, iż znaczna większość roszczeń majątkowych ulega przedawnieniu. Oznacza to zatem nic innego, jak to, iż po upływie określonego czasu, osoba uprawniona nie może ubiegać się o wypełnienie przysługujących mu praw.

Jednym z przykładów przedawnienia mogą być roszczenia pracownicze, które pod kątem cywilnym, niczym nie różnią się od innych roszczeń.

Zatem zgodnie z tym, co zostało zawarte w art.291 § 1, 2 oraz 5 Kodeksu Pracy, roszczenie z tytułu stosunku pracy ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Roszczenia pracodawcy w celu naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika na skutek niewykonania, bądź błędnego wykonania swoich obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu już po upływie jednego roku od momentu, kiedy pracodawca dowiedział się o wyrządzeniu owej szkody przez pracodawca, ale nie później niż po upływie 3 lat od jej wyrządzenia.

Roszczenie, które zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem organy powołanego w celu rozstrzygania tego typu spraw oraz roszczenia potwierdzone ugodą, która została zawarta w trybie określonym w kodeksie, przedawnieniu ulega po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, bądź zawarcia ugody.

Ważne jest to, iż terminy przedawnienia nie mogą zostać skrócone jak również przedłużane żadną czynnością prawną.

Zgodnie z zasadą, przedawnienie roszczenia pracowniczego może powodować brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. W takiej sytuacji zatrudniający jest zwolniony z odpowiedzialności względem swojego przełożonego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownik dobrowolnie chce zadośćuczynić szkodę, którą wyrządził.

Tarcza finansowa 2.0 dla dużych firm

Ostatni tydzień marca upłynie nam pod hasłem wdrażania tarczy finansowej 2.0, która kierowana jest do dużych przedsiębiorstw.

Zdaniem szefa PFR odnośnie pomocy na najbliższy czas dla polskich przedsiębiorców, na których nałożone zostały ograniczenia pandemiczne, dopiero została zakończona pomoc dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Zapowiedział również, iż w ostatnim tygodniu marca wdrażana będzie pomoc finansowa dla dużych przedsiębiorców.

Wdrożone zostaną pożyczki zarówno płynnościowe, jak i preferencyjne, które docelowo mają na celu umożliwić firmom rekompensatę strat za okres od listopada do marca. Kwestia ta jednak w dalszym ciągu czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Zgodnie z tym, co oznajmił szef PFR – programy pomocowe zostaną przedłużone. Jednak mimo chęci do prowadzenia sprawnego wsparcia, proces skomplikowany jest z powodu Komisji Europejskiej, której proces decyzyjny trwa zdecydowanie zbyt długo.

Czym jest tarcza finansowa 2.0?
Tarcza finansowa 2.0, które kierowana jest dla dużych firm to około 25 mld złotych wsparcia oraz uelastycznienia programu dla firm, które zatrudniają ponad 250 pracowników z obrotem powyżej 50 000 000 euro. Kwoty wsparcia wypłacane w ramach tarczy 2.0 będą zbliżone do tych, które wypłacano w ramach tarczy 1.0. Wówczas mikro firmy otrzymywały średnio 81 000 zł, z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa już około 530 000 zł.

Wprowadzana za tydzień subwencja, będzie miała charakter bezzwrotny, ale w sytuacji, kiedy spełnione zostaną przez przedsiębiorcę konkretne warunki. Tym sposobem w przypadku mikrofirm spadek obrotów musi utrzymywać się na poziomie conamniej 30% w okresie sprawdzanym przedziale czasu, w porównaniu do roku poprzedniego. Następnie kwota subwencji zależy od wielkości spadku przychodów i tym sposobem będzie to:
– 18 000 zł jeśli spadek przychodów będzie na poziomie 30-60%
– 36 000 zł jeśli spadek przychodów będzie na poziomie powyżej 60%
– 324 000 zł będzie kwotą maksymalną i będzie uzależniona od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Przewiń do góry