Polityka rachunkowości w spółce

Spółki zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości muszą napisać politykę rachunkowości, która określać będzie reguły i zasady przyjęte w firmie i mające na celu ułatwienie zarządzania jej finansami.

Zasady polityki rachunkowości umożliwiają prowadzenie księgowości w sposób przejrzysty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości. Warto zaznaczyć, że prawidłowa organizacja systemu rachunkowości w firmie stanowi podstawowy element jej rozwoju.

Zgodnie z przepisami UoR polityka rachunkowości:
– przygotowana musi być w języku polskim,
– musi określać rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze;
– musi określać metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
– określa sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
– zakładowy plan kont;
– wykaz ksiąg rachunkowych;
– opis systemu przetwarzania danych
– opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Za ustalenie polityki rachunkowości odpowiada kierownik jednostki.

 

Formy prowadzenia księgowość – zachęcamy do lektury!

Polityka rachunkowości w spółce
Przewiń do góry