Aktualności

Przedawnienie roszczeń pracowniczych

Statystyki informują, iż znaczna większość roszczeń majątkowych ulega przedawnieniu. Oznacza to zatem nic innego, jak to, iż po upływie określonego czasu, osoba uprawniona nie może ubiegać się o wypełnienie przysługujących mu praw.

Jednym z przykładów przedawnienia mogą być roszczenia pracownicze, które pod kątem cywilnym, niczym nie różnią się od innych roszczeń.

Zatem zgodnie z tym, co zostało zawarte w art.291 § 1, 2 oraz 5 Kodeksu Pracy, roszczenie z tytułu stosunku pracy ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Roszczenia pracodawcy w celu naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika na skutek niewykonania, bądź błędnego wykonania swoich obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu już po upływie jednego roku od momentu, kiedy pracodawca dowiedział się o wyrządzeniu owej szkody przez pracodawca, ale nie później niż po upływie 3 lat od jej wyrządzenia.

Roszczenie, które zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem organy powołanego w celu rozstrzygania tego typu spraw oraz roszczenia potwierdzone ugodą, która została zawarta w trybie określonym w kodeksie, przedawnieniu ulega po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, bądź zawarcia ugody.

Ważne jest to, iż terminy przedawnienia nie mogą zostać skrócone jak również przedłużane żadną czynnością prawną.

Zgodnie z zasadą, przedawnienie roszczenia pracowniczego może powodować brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. W takiej sytuacji zatrudniający jest zwolniony z odpowiedzialności względem swojego przełożonego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownik dobrowolnie chce zadośćuczynić szkodę, którą wyrządził.

Tarcza finansowa 2.0 dla dużych firm

Ostatni tydzień marca upłynie nam pod hasłem wdrażania tarczy finansowej 2.0, która kierowana jest do dużych przedsiębiorstw.

Zdaniem szefa PFR odnośnie pomocy na najbliższy czas dla polskich przedsiębiorców, na których nałożone zostały ograniczenia pandemiczne, dopiero została zakończona pomoc dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Zapowiedział również, iż w ostatnim tygodniu marca wdrażana będzie pomoc finansowa dla dużych przedsiębiorców.

Wdrożone zostaną pożyczki zarówno płynnościowe, jak i preferencyjne, które docelowo mają na celu umożliwić firmom rekompensatę strat za okres od listopada do marca. Kwestia ta jednak w dalszym ciągu czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Zgodnie z tym, co oznajmił szef PFR – programy pomocowe zostaną przedłużone. Jednak mimo chęci do prowadzenia sprawnego wsparcia, proces skomplikowany jest z powodu Komisji Europejskiej, której proces decyzyjny trwa zdecydowanie zbyt długo.

Czym jest tarcza finansowa 2.0?
Tarcza finansowa 2.0, które kierowana jest dla dużych firm to około 25 mld złotych wsparcia oraz uelastycznienia programu dla firm, które zatrudniają ponad 250 pracowników z obrotem powyżej 50 000 000 euro. Kwoty wsparcia wypłacane w ramach tarczy 2.0 będą zbliżone do tych, które wypłacano w ramach tarczy 1.0. Wówczas mikro firmy otrzymywały średnio 81 000 zł, z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa już około 530 000 zł.

Wprowadzana za tydzień subwencja, będzie miała charakter bezzwrotny, ale w sytuacji, kiedy spełnione zostaną przez przedsiębiorcę konkretne warunki. Tym sposobem w przypadku mikrofirm spadek obrotów musi utrzymywać się na poziomie conamniej 30% w okresie sprawdzanym przedziale czasu, w porównaniu do roku poprzedniego. Następnie kwota subwencji zależy od wielkości spadku przychodów i tym sposobem będzie to:
– 18 000 zł jeśli spadek przychodów będzie na poziomie 30-60%
– 36 000 zł jeśli spadek przychodów będzie na poziomie powyżej 60%
– 324 000 zł będzie kwotą maksymalną i będzie uzależniona od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Rozliczenie ulgi dla młodych w 2021 roku

Mimo tego, iż z funkcjonowaniem ulgi dla młodych przedsiębiorcy oswajają się już od 1 sierpnia 2020 roku, to w dalszym ciągu jest ona kłopotliwa, gdyż jak się okazuje – nie warto w tej kwestii polegać na posiadanym doświadczeniu. Otóż jak się okazuje – od 1 stycznia 2021 roku zmienił się katalog przychodów, które podlegają owemu zwolnieniu.

Ulga dla młodych niezmiennie dotyczy pracowników przed ukończeniem 26 roku życia, aczkolwiek jak się okazuje – możliwość skorzystania z niej jest ograniczona również poprzez wysokość progu podatkowego. Niezmiennie od 2020 roku, limit zwolnienia wynosi 85 528 zł w skali całego roku.

Na obecną chwilę, a więc od 1 stycznia 2021 roku, ze zwolnienia mogą korzystać przychody z tytułu:
– stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
– umów zlecenia,
– odbywania praktyki absolwenckiej,
– odbywania stażu uczniowskiego.

Zmiana ta oznacza, iż grupa podmiotów, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia, znacznie się powiększyła. Z kolei płatnicy, którzy zatrudniają młodych praktykantów oraz stażystów, muszą być czujni na zmieniające się przepisy.

Kto może skorzystać z księgowości internetowej?

Jednym z etapów zakładania oraz prowadzenia firmy jest wybór odpowiedniego sposobu umożliwiającego prowadzenie księgowości (niezależnie od wybranej formy ewidencji księgowej). Dla przedsiębiorców to bardzo trudny wybór. Często chcą zmniejszyć koszty prowadzonej działalności i decydują się na samodzielną księgowość. Okazuje się, że w późniejszych etapach prowadzenia firmy ten wybór przynosi negatywne skutki wpływające na bezpieczeństwo firmy.

Co zrobić, aby optymalizować koszty w sposób bezpieczny? Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wybór księgowości internetowej.

Jak działa księgowość internetowa? Kto może skorzystać z księgowości internetowej?

Księgowość online jest bardzo wygodną opcją ewidencji księgowej. Współpracując z biurem rachunkowym otrzymujemy program do wystawiania faktur, który pomaga nam szybko i sprawnie przygotować fakturę bez względu na miejsce i czas.

Wybierając odpowiednie biuro rachunkowe otrzymujemy kompleksową obsługę, co to oznacza?
– możliwość wystawiania faktur
– zarządzanie sprzedażą
– sporządzanie deklaracji
– przesyłanie JPK
– sporządzanie umów
– ewidencjonowanie czasu pracy

Księgowość internetowa jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie czas oraz bezpieczeństwo. Ta opcja doskonale sprawdzi się w małych jak również dużych przedsiębiorstwach.

Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych ograniczona lub pełna oznacza możliwość przyjmowania oraz składania oświadczeń woli. Mają one na celu powstanie, zmianę lub ustanie pewnego stosunku prawnego. Prostszym językiem mówiąc, zdolność do czynności prawnych to na przykład możliwość zawierania umów czy każdej rzeczy, którą w sposób urzędowy możemy załatwić osobiście, bez opiekuna. 

Pełna zdolność do czynności prawnych należy do osób pełnoletnich, które nie są w żaden sposób ubezwłasnowolnione. Lub do osoby, która przekroczyła 13 rok życia i zawarła małżeństwo. 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby, które ukończyły 13 rok życia, są ubezwłasnowolnione częściowo lub są w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie. Przedstawicielem tych osób może być rodzic, opiekun czy kurator. 

A osobami, które nie mają zdolności prawnej są małoletni (którzy nie ukończyli 13 roku życia) lub ubezwłasnowolnione całkowicie.

Jakie są metody amortyzacji?

Amortyzacja polega na ustaleniu kosztów zużycia środków trwałych. Następnie kwota ta jest odpisywana, aż do całkowitego zużycia. 

Są trzy metody amortyzacji:

 1. Degresywna
 2. Jednorazowa 
 3. Liniowa
  • indywidualna
  • przyspieszona

Amortyzacja degresywna dotyczy środków trwałych zaliczających się do grup 6-6 i 8 KŚT, czyli maszyn, urządzeń i wszystkich środków transportu poza samochodami osobowymi. Podatnik może wtedy przyjąć malejącą stawkę amortyzacyjną. Oznacza to, że z czasem eksploatowania środka trwałego zmienia się jego wydajność. Natomiast jeżeli w nowym roku podatkowym okaże się, że wartość rocznego odpisu jest niższa w porównaniu do wartości metody liniowej, należy wtedy zrezygnować z metody degresywnej i zamienić ją właśnie na liniową.

Jednorazowa amortyzacja jest możliwa, gdy wartość środka stałego nie przekracza 10 000 zł lub fabrycznie nowe środki są zaliczone do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Jednakże jest możliwość jednorazowej amortyzacji środka, który przekracza wartość 10 000 zł, natomiast należy spełniać dodatkowe warunki t. j.:

 • łączna wartość początkowa min. dwóch środków stałych w danym roku podatkowym wynosi 10 000 zł, a początkowy koszt każdego z nich przekracza 3 500 zł
 • wartość początkowa nabytego w danym roku podatkowym przekracza kwotę 10 000 zł
 • pomoc de minimis

Amortyzacja liniowa indywidualna odbywa się wtedy, gdy przedsiębiorca sam ustala wartość środka, gdy jest on używany lub ulepszony, jednak tylko w wypadku, gdy ten środek trwały nigdy wcześniej nie był wprowadzany do ewidencji tej działalności.

Amortyzacja liniowa przyspieszona dotyczy zwiększenia stawek środków stałych, które mają być wykorzystywane w szczególny sposób.

 • 1,2 dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych
 • 1,4 dla budynków i budowli używanych w warunkach złych; dla maszyn, urządzeń i środków transportu używanych intensywniej, niż przewidują przepisy
 • 2,0 dla maszyn i urządzeń z grup 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu

Aby dowiedzieć się więcej o księgowości, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami naszych ekspertów.

Przewiń do góry