Aktualności

Księgowość dla średniego przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami i rozliczenia podatkowe

Zarządzanie finansami i rozliczenia podatkowe stanowią istotny element księgowości dla średniego przedsiębiorstwa. W ramach zarządzania finansami, przedsiębiorstwo musi skutecznie gromadzić, kontrolować i wykorzystywać swoje zasoby finansowe. Obejmuje to monitorowanie wpływów i wydatków, tworzenie budżetów, zarządzanie płynnością finansową oraz analizę rentowności. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie stabilności finansowej i efektywnego wykorzystania dostępnych środków. Natomiast rozliczenia podatkowe obejmują obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa wobec organów podatkowych. Dotyczą one sporządzania i składania deklaracji podatkowych, rozliczania podatku dochodowego, VAT-u oraz innych podatków i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie działania związane z zarządzaniem finansami i rozliczeniami podatkowymi wymagają rzetelności, precyzji i zgodności z obowiązującym prawem, aby zapewnić prawidłową i transparentną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Skomplikowane aspekty podatkowe i raportowanie finansowe

Skomplikowane aspekty podatkowe i raportowanie finansowe stanowią istotne wyzwania dla średniego przedsiębiorstwa. Podatki są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej i wymagają dogłębnej wiedzy oraz zrozumienia przepisów podatkowych. Przedsiębiorstwo musi śledzić zmiany w prawie podatkowym, zgodnie z którymi musi rozliczać się z różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy, VAT czy podatek od nieruchomości. Konieczne jest również prawidłowe identyfikowanie i interpretowanie różnych zwolnień, ulg podatkowych oraz rozliczeń specjalnych, które mogą mieć wpływ na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa.

Raportowanie finansowe jest równie istotnym aspektem, gdyż umożliwia przedsiębiorstwu przedstawienie rzetelnej informacji o swojej sytuacji finansowej i wynikach działalności. W tym kontekście konieczne jest stosowanie odpowiednich standardów rachunkowości, takich jak MSSF lub KSR, które określają zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. Przedsiębiorstwo musi również uwzględnić różne aspekty raportowania, takie jak wartościowanie aktywów i pasywów, rozpoznawanie przychodów i kosztów, konsolidacja sprawozdań finansowych w przypadku posiadania spółek zależnych itp.

W obliczu skomplikowanych aspektów podatkowych i raportowania finansowego, średnie przedsiębiorstwo musi posiadać dobrze zorganizowany dział księgowości, który posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze podatków i rachunkowości. Ważne jest, aby śledzić zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowości oraz korzystać z odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych, które ułatwią raportowanie finansowe i zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami.

Wsparcie specjalisty i optymalizacja kosztów

Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy księgowej pozwala średnim przedsiębiorstwom skoncentrować się na kluczowych działach biznesowych, jednocześnie zapewniając pewność prawidłowego prowadzenia księgowości i optymalizacji kosztów. Przedstawimy korzyści współpracy z doświadczonym specjalistą.

 

Zadbaj o profesjonalną księgowość swojej firmy już dzisiaj!

Porównywanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw: jakie narzędzia i metody są najskuteczniejsze?

Sprawozdania finansowe są kluczowym narzędziem, które pozwalają na analizę i porównywanie wyników finansowych przedsiębiorstw. Porównywanie sprawozdań finansowych jest szczególnie ważne dla inwestorów, analityków finansowych, a także dla samych przedsiębiorstw, które chcą ocenić swoją wydajność w porównaniu z konkurencją. W tym artykule przedstawimy narzędzia i metody, które są najskuteczniejsze w porównywaniu sprawozdań finansowych.

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w porównywaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Polega na obliczeniu różnych wskaźników, które pozwalają na ocenę różnych aspektów sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki te obejmują między innymi wskaźnik płynności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik rentowności czy wskaźnik efektywności. Analiza wskaźnikowa pozwala na porównanie wyników finansowych przedsiębiorstw w czasie oraz w stosunku do konkurencji.

Analiza trendów

Analiza trendów polega na porównaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa w okresie kilku lat. Pozwala to na ocenę zmian w wynikach finansowych w czasie oraz na prognozowanie przyszłych wyników. Analiza trendów jest szczególnie przydatna w przypadku przedsiębiorstw, które działają w branżach o dużej zmienności lub w branżach, gdzie trendy rynkowe są kluczowe dla wydajności finansowej.

Analiza porównawcza

Analiza porównawcza polega na porównaniu wyników finansowych przedsiębiorstw z konkurencją lub z innymi przedsiębiorstwami w branży. Pozwala to na ocenę, czy przedsiębiorstwo jest bardziej czy mniej wydajne niż konkurencja oraz na identyfikację mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi graczami na rynku.

Analiza czynników ryzyka

Analiza czynników ryzyka polega na identyfikacji czynników, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Obejmuje ona ocenę zarówno czynników wewnętrznych (np. polityki finansowej przedsiębiorstwa), jak i czynników zewnętrznych (np. zmiany w otoczeniu gospodarczym). Analiza czynników ryzyka pozwala na identyfikację zagrożeń dla wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz na opracowanie strategii zarządzania ryzykiem.

Analiza porównawcza branży

Analiza porównawcza branży polega na porównaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży. Pozwala to na ocenę, czy przedsiębiorstwo osiąga wyniki finansowe na poziomie przeciętnym czy powyżej średniej branżowej. Analiza porównawcza branży pozwala na identyfikację najlepszych praktyk w branży oraz na ustalenie, jakie cele finansowe powinno sobie stawiać przedsiębiorstwo.

Wszystkie te narzędzia i metody są skuteczne w porównywaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Wybór konkretnych narzędzi i metod zależy jednak od celów analizy i specyfiki przedsiębiorstwa oraz branży, w której działa. Ważne jest również uwzględnienie kontekstu, w którym przedsiębiorstwo działa, takiego jak zmiany na rynku czy trendów w branży. Porównywanie sprawozdań finansowych jest kluczowe dla podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych i inwestycyjnych, dlatego warto wykorzystywać różne narzędzia i metody, aby uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe a ocena ryzyka inwestycyjnego: jakie wskaźniki warto wziąć pod uwagę?

Inwestując w dane przedsiębiorstwo, zawsze bierzemy pod uwagę ryzyko związane z tą inwestycją. Aby ocenić poziom ryzyka, warto wziąć pod uwagę różne wskaźniki, które pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy kilka wskaźników, które mogą być przydatne przy ocenie ryzyka inwestycyjnego na podstawie sprawozdania finansowego.

Jakie wskaźniki warto wziąć pod uwagę?

Stosunek kapitału własnego do zobowiązań

Jednym z ważniejszych wskaźników, który może pomóc nam ocenić ryzyko inwestycyjne, jest stosunek kapitału własnego do zobowiązań. Im większy jest ten stosunek, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że przedsiębiorstwo ma więcej własnych środków finansowych i jest mniej zależne od zewnętrznych źródeł finansowania. Wysoki stosunek kapitału własnego do zobowiązań może być oznaką większej stabilności finansowej przedsiębiorstwa i niższego ryzyka inwestycyjnego.

Rentowność

Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest rentowność, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków. Możemy wyróżnić kilka rodzajów rentowności, takich jak:

➥ Rentowność sprzedaży: stosunek zysku do przychodów ze sprzedaży
➥ Rentowność kapitału własnego: stosunek zysku do kapitału własnego
➥ Rentowność aktywów: stosunek zysku do aktywów trwałych

Im wyższa rentowność, tym lepiej dla inwestora, ponieważ oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie efektywnie wykorzystywać swoje zasoby i generować zyski. Niska rentowność może być sygnałem problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa i wyższym ryzykiem inwestycyjnym.

Przepływy pieniężne

Analiza przepływów pieniężnych może również pomóc nam ocenić ryzyko inwestycyjne. Przepływy pieniężne pokazują, skąd przedsiębiorstwo czerpie środki finansowe oraz na co je wydaje. Jeśli przedsiębiorstwo generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, oznacza to, że jest w stanie zaspokajać swoje bieżące potrzeby finansowe z własnej działalności. Jeśli natomiast przepływy pieniężne są ujemne lub niskie, może to świadczyć o trudnościach finansowych przedsiębiorstwa i wyższym ryzyku inwestycyjnym.

Podsumowując, przy ocenie ryzyka inwestycyjnego na podstawie sprawozdania finansowego warto wziąć pod uwagę takie wskaźniki jak stosunek kapitału własnego do zobowiązań, rentowność oraz przepływy pieniężne. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej zrozumieć sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa i podjąć odpowiednie decyzje inwestycyjne.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Regulacje prawne nadgodzin w pracy

W wielu przypadkach pracownicy pracują więcej niż wynosi ich dobowy wymiar pracy. Przepisy prawne dokładnie reguluję sytuacje, które pozwalają na pracę po podstawowych godzinach. Jakie obowiązki w tym zakresie ma pracodawca? O czym powinni wiedzieć pracownicy pracujący po godzinach?

Czym są nadgodziny?

Przepisy prawne jasno określają, że nadgodziny to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy obowiązują limity godzin nadliczbowych?

Pracodawcy powinni przestrzegać regulacji w zakresie limitów godzin nadliczbowych:

 • dzienny czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może być większy niż 13h
 • tygodniowy czas pracy nie powinien przekraczać 48h łącznie z nadgodzinami
 • suma godzin nadliczbowych w ciągu roku nie powinna przekroczyć 150

Jakie powody pracy w godzinach nadliczbowych reguluje Kodeks Pracy?

 • prowadzenie akcji ratownicznej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska
 • usunięcie awarii w miejscu pracy
 • szczególne potrzeby pracodawcy (np. nieprawidłowa organizacja pracy z powodu nieobecności wielu pracowników).

Jaka grupa pracowników nie może pracować w godzinach nadliczbowych?

W skład tej grupy wchodzą m.in.:

 • kobiety w ciąży
 • pracownicy młodociani
 • pracownicy sprawujący opiekę nad dzieckiem do 4 roku życia (bez wyrażenia zgody pracownika na pracę w godzinach nadliczbowych)
 • pracownicy niepełnosprawni
 • pracownicy na stanowiskach wpływających na zdrowie w sposób szkodliwy

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obsługi kadrowo-płacowej.

Mija termin składania sprawozdań finansowych za 2021 rok

Obecnie sprawozdania finansowe składane są w elektronicznej formie – brak możliwości złożenia sprawozdania finansowego w formie papierowej. Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe? Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań finansowych?

Sprawozdanie finansowe za 2021 roku – co powinno zawierać?

 • dokument powinien być zapisany w określonej strukturze i w formacie pliku
 • dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez:

a) osobę prowadzącą księgi rachunkowe

b) kierownika jednostki

 • sprawozdanie powinno stanowić jeden plik XML
 • plik powinien być zgodny ze schematem XSD opisującym strukturę danych w sprawozdaniu

 

Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań finansowych?

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone przede wszystkim przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – jaki obowiązuje termin?

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego
 • w 2022 roku terminu sporządzenia i zatwierdzenia zostały przesunięte o 3 miesiące
 • złożenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie 15 dni od momentu zatwierdzenia

Ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego wypada 17.10.2022 roku.

Niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego – jakie mogą być kary?

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o obowiązku składania sprawozdań finansowych, gdyż za jego niedopełnienie grożą wysokie kary finansowe, a w niektórych przypadkach nawet likwidacja podmiotu wpisanego w KRS.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

 

Badanie sprawozdania finansowego

Jednym z obowiązków wiążących się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych jest konieczność sporządzania i składania sprawozdania finansowego, stanowiącego dokument przedstawiający sytuację finansową i wyniki majątkowe firmy w danym roku obrachunkowym.

Kto ma obowiązek badać sprawozdanie finansowe?

Nie wszystkie podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym mają obowiązek sporządzać i składać sprawozdania finansowe. Nie wszystkie też muszą przygotowany dokument poddawać badaniu. Istnieje wąska grupa jednostek gospodarczych, na które przepisy prawa nakładają konieczność poddania rocznego sprawozdania dodatkowej weryfikacji. Są to miedzy innymi:

 • jednosteki sektora finansowego tj. banki, ubezpieczyciele, oddziały instytucji kredytowych czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
 • podmioty działających na podstawie przepisów:
  – o obrocie papierami wartościowymi,
  – o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • spółki akcyjne,
 • jednostki spełniające co najmniej dwa z poniższych warunków:
  – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etat: 50 osób
  – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego: 2 500 000 euro,
  – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych: 5 000 000 euro.

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

Usługa biegłego rewidenta polegająca na badaniu sprawozdania finansowego polega na:

 • weryfikacji danych finansowych i analizie funkcjonowania firmy w kontekście międzynarodowych standardów,
 • ocenie obszarów ryzyka podatkowego, gospodarczego czy też finansowego,
 • doradztwie obejmującym udzielenie wskazówek dotyczących rozwiązania wykrytych problemów,
 • sprawdzeniu przygotowanych dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Przewiń do góry