Aktualności

Założenie firmy w pomocą biura rachunkowego – czy warto?

Decydując się na założenie firmy musimy pamiętać o tym, że procedura wymaga posiadania wiedzy z zakresu prawa, księgowości oraz podatków. Często w dokumentach oraz formularzach musimy podać informacje (np. wybór formy opodatkowania, sposób prowadzenia księgowości itp.), które wymagają pomocy specjalisty.

Wiele osób rejestrując spółkę nawiązuje współpracę z biurem rachunkowym, które pomaga w wielu kwestiach prawnych i księgowych.

Doświadczone biuro rachunkowe oferuje doradztwo w zakresie wyborów kodów PKD, pomoc w przygotowaniu umowy spółki oraz dokumentów i formularzy, a także pomoże dopełnić formalności podatkowe oraz księgowe.

Wiele osób korzystając z pomocy biura rachunkowego wybiera również usługę sporządzenia biznesplanu.

Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym warto sprawdzić czy otrzymamy również pomoc w zakresie:

 • przekształcania spółek;
 • wyceny wartości niematerialnych, materialnych i prawnych przedsiębiorstwa;
 • fuzje spółek;
 • podział spółek;
 • zawieszenie spółki;
 • likwidacja spółki;

Kontrola ZUS

Przedsiębiorcy pomimo prowadzonej działalności uczciwie, zgodnie z prawem i przepisami, prawidłowo i terminowo muszą liczyć się z tym, że w każdym momencie firma może zostać skontrolowana nie tylko przez Urząd Skarbowy, ale także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Głównym celem kontroli z ZUS jest sprawdzenie i ocenienie czy płatnik wykonuje rzetelnie i prawidłowo obowiązku w zakresie ubezpieczeń społecznych, jakie na nim ciążą np. dokonywanie zgłoszeń do ZUS, obliczania i potrącania składek, ustalania uprawnień do świadczeń, wystawiania zaświadczeń.

Prawa kontrolującego inspektora ZUS:
– badanie wszystkich ksiąg, dokumentów finansowo-księgowych oraz osobowych, nośników związanych z zakresem kontroli
– sprawdzanie i spis majątku płatników którzy zalegają z opłatą składek,
– może zabezpieczać zebrane dowody,
– legitymować osoby w celu ustalenia tożsamości
– prosić o udzielenie informacji od przedsiębiorcy (płatnika składek) oraz osoby ubezpieczonej oraz świadków,

Obowiązki przedsiębiorcy (płatnika) u którego trwa kontrola:
– udostępnianie wszystkich ksiąg, dokumentów finansowo-księgowych oraz osobowych, nośników związanych z zakresem kontroli,
– pokazać do wglądu składniki posiadanego majątku (w przypadku zalegania z opłatą składek),
– zrobić i wydać kopie zabezpieczonych dokumentów,
– udzielać wyjaśnień inspektorowi ZUS.

Ulgi podatkowe na innowacje

Od przyszłego roku w polskim systemie podatkowym ma funkcjonować szereg ulg podatkowych skierowanych do przedsiębiorstw prowadzących innowacyjną działalność.
W ramach programu Nowy Polski Ład mają obowiązywać:

– Ulga B + R – na działalność badawczo – rozwojową, z możliwością odliczenia większych kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
– Ulga na prototypy – możliwość odliczenia nawet 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek,
– Ulga na robotyzację – możliwość odliczenia 50% kosztów poniesionych w danym roku obrotowym na robotyzację (prowadzenie działań zapewniających możliwość zastąpienia pracy ludzkiej praca maszyn).
– Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – możliwość odliczenia od zaliczek na podatek PIT kosztów kwalifikowanych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy cywilno-prawnej , jeśli nie zostały odliczone w ramach ulgi na B+R,
– IP BOX – możliwość odliczania z praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym. W Nowym Ładzie będzie można jednocześnie korzystać z ulgi Innovation Box I B+ R.

Kto musi rejestrować się jako czynny płatnik VAT

Najogólniej rzecz ujmując, do rejestru czynnych płatników podatku VAT muszą rejestrować się jednostki, które:
– sprzedają towary i świadczą usługi przewidziane w Ustawie o VAT,
– w poprzednim roku przekroczyły limit 200 000 zł ze sprzedaży.

Niektóre firmy muszą rejestrować się w VAT, niezależnie od wartości sprzedaży w poprzednim roku. Do grona tych jednostek należą podmioty:
– posiadające siedzibę poza terytorium Polski,
– dostarczające towary wymienione w załączniku nr. 12 ustawy o VAT np. monety, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal czy wyroby jubilerskie,
– dostarczające tereny budowlane, budynki i budowle przewidziane w ustawie o VAT,
– dostarczające nowe środki transportu, części samochodów i motocykli,
– dostarczające towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, oprócz energii elektrycznej czy wyrobów tytoniowych,
– świadczące usługi prawnicze,
– świadczące usług doradztwa, oprócz doradztwa związanego z uprawą i hodowlą roślin czy – sporządzaniem planu zagospodarowania rolnego,
– świadczące usługi jubilerskie,
– świadczące usługi związane ze ściąganiem długów.

Środki trwałe

Środki trwałe to te te wszystkie składniki majątku, które spełniają warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby składnik majątku nazwać środkiem stałym musi on być wykorzystany w działalności gospodarczej oraz zdatny do użycia. Dodatkowo musi on stanowić własność (lub współwłasność) podatnika. Jego wartość początkowa powinna przekraczać 10 000 złotych, a jego przewidywany okres użytkowania powinien być dłuższy niż rok.

Każdy środek trwały musi mieć ustaloną wartość początkową. Jest ona zależna od sposobu w jaki została nabyta. Jeżeli został on wytworzony we własnym zakresie, to jego wartość początkowa powinna być ustalona na podstawie kosztów poniesionych w trakcie wytworzenia. W wypadku gdy środek trwały był zakupiony, jego wartość ustala się na podstawie dowodu zakupu. Natomiast jeżeli został on przekazany za pomocą spadku, to jego wartość powinna być ustalona biorąc pod uwagę cenę rynkową. A gdy jest formą darowizny, wtedy wystarczy ustalić wartość za pomocą umowy darowizny.

Środek trwały podlega ewidencjonowaniu. Ewidencja powinna zawierać wszystkie podstawowe dane o składniku. Daty, nazwę, symbol KŚT, numery czy stawkę amortyzacyjną. Nie należy zapomnieć o dacie likwidacji (jeżeli takowa nastała), aktualizacji kwoty czy wartości początkowej.

Aby wrócić na stronę główną, kliknij tutaj.

PCC- czym jest i kogo obowiązuje?

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Taki podatek jest obowiązkiem dla tych podatników, którzy dokonują transakcje w obrocie gospodarczym takie jak:

 • umowy:
  – pożyczki
  – sprzedaży
  – zamiany rzeczy i praw majątkowych
  – darowizny
  – dożywocia
  – o dział spadku
  – o zniesienie współwłasności
  – depozytu nieprawidłowego
  – spółki
 • ustanowienie
  – hipoteki
  – odpłatnego użytkowania
  – odpłatnej służebności
 • dodatkowo wszystkie zmiany, które dotyczą wyżej wymienionych umów oraz orzeczenia sądów

Każda sytuacja przewidziana jest w ustawie i wykazuje jaki podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje. Jest możliwe, że pomimo przewidzenia tych czynności, które zostały wymienione wyżej, nie będą one podlegały PCC. Takie wyjątki są zawarte w odpowiednich ustawach. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy opłacić 14 dni od powstania takiego obowiązku lub można złożyć zbiorczą deklarację za dany miesiąc. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku stawka podatku wyniesie 20%.

Przewiń do góry