Aktualności

Czy faktura pro-forma stanowi dowód księgowy?

Faktura pro-forma jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów. Celem jej sporządzenia jest udokumentowanie przeprowadzenia transakcji ( np. zawarcia umowy kupna-sprzedaży, przyjęcie zamówienia do realizacji itp.)

Istotne jest, że na podstawie wystawionej faktury pro-formy powinna (ale nie musi) zostać zrealizowana płatność w wysokości określonej przez obie strony transakcji.

Faktura pro-forma nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Jej treść jest zbliżona do zwykłej faktury, jednak informacje są na niej są mniej szczegółowe.

Ministerstwo Finansów jasno określa, że pro-forma nie stanowi dowód księgowy. Oznacza to, że wystawienie tego dokumentu nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wystawianie faktur online za pomocą programu do fakturowania. To wygodna opcja, która pozwala wystawiać faktury bez względu na czas i miejsce.

Kto rozlicza PIT-36?

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, są zobowiązani do tego, aby dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. W zależności od tytułu osiągania przychodów, jak również wybranej formy opodatkowania, niezbędne jest złożenie dwóch deklaracji.

Podatek dochodowy co do zasady jest świadczeniem pieniężnym, które obowiązuje osoby prawne lub osoby fizyczne na rzecz skarbu państwa. Jego wysokość jest znacznie uzależniona zarówno od osiąganych przychodów, jak i poniesionych kosztów. Nie są to jednak jedyne czynniki.

Deklaracja PIT-36 jest kierowana do tych podatników, którzy w badanym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych z zastosowaniem ogólnej skali podatkowej.

Roczne zeznanie PIT należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeśli jednak dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy, który po nim nastąpi.

Ulgi z tytułu deklaracji PIT-36
Podatnicy, którzy rozliczają się w oparciu o formularz PIT-36 mogą na nim rozliczyć także osiągane przychody, które zostały rozliczone w oparciu o skalę podatkową. Deklaracja umożliwia dokonanie rozliczenia wspólnego z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W ramach deklaracji PIT-36 podatnicy mają możliwość korzystania z ulg podatkowych, spośród których wymienić możemy np.:
– ulga z tytułu krwiodawstwa,
– ulgi z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19,
– ulga z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej,
– ulga rehabilitacyjna,
– ulga na Internet,
– ulga prorodzinna.

Deklaracja PIT może zostać złożona listownie, elektronicznie, bądź w placówce Urzędu Skarbowego.

NASZA STRONA GŁÓWNA

Na czym polega umowa B2B?

B2B (business-to-business) to współpraca pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. Umowa B2B nazywana jest również umową partnerską. Dlaczego? W odróżnieniu od tradycyjnej formy współpracy w umowie B2B nie uwzględniamy podziału na kierownictwo oraz podwładnych. Dwie strony mają takie same prawa oraz obowiązki. Działają w celu wspólnego dobra i do osiągnięcia zamierzonych celów.

We współpracy B2B wyróżniamy rynek:
– poziomy (transakcje są dokonywane pomiędzy producentami lub firmami usługowymi z różnych branż)
– pionowy (występują różne podmioty gospodarcze z tej samej branży)

Dlaczego ta forma współpracy jest korzystna?
– wysokie zarobki (współpraca na tym samym poziomie więc obydwu stronom zależy na jak najbardziej korzystnych warunkach);
– elastyczne warunki pracy;
– pracownik traktowany jako kontrahent;
– brak narzuconego miejsca oraz czasu pracy;

Korygowanie błędów w JPK

Jak się okazuje – sposób korygowania błędów w nowej wersji JPK nie uległ zmianie w porównaniu do wcześniejszego JPK_VAT. Tak więc oznacza to nic innego jak to, że podatnik nie ma możliwości wysyłania korekty pliku, w którym znajdują się wyłącznie korygowane pozycje. Tak więc dokonując korekty ewidencji, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby złożyć nowy, kompletny i tym razem już poprawny plik XML. Jednak warto mieć na uwadze, iż w korekcie nie trzeba uzupełniać zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej, ponieważ wypełnia się jedynie tę część, która uległa zmianie.

Tym sposobem:
– w przypadku korekty danych formalnych należy złożyć jedynie kompletną i poprawioną część ewidencyjną, gdyż korekta danych formalnych w żaden sposób nie wpływa na część deklaracyjną,
– w przypadku korekty kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej należy złożyć jedynie kompletną i poprawioną część deklaracyjną, gdyż owa korekta nie ma wpływu na część ewidencyjną,
– w przypadku korekty wysokości podatku VAT z faktury sprzedaży należy złożyć kompletną i poprawioną zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną, ponieważ owe dane mają wpływ na podstawę opodatkowania, które znajdują się w obu tych częściach.

UWAGA!
Sposób dokonywania korekty jest mocno uzależniony od tego czy:
– błąd został wykryty przed wysyłką nowego JPK,
– wykryty błąd ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, bądź wysokość podatku należnego.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca zorientuje się przed wysyłką JPK za dany okres, iż popełnił błąd, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, aczkolwiek ma wpływ na identyfikację danej transakcji – można usunąć błędny zapis i wykazać jedynie pozycję z poprawionymi danymi. Z kolei w sytuacji kiedy błąd został wykryty już po wysyłce nowego JPK, obowiązkowe jest zastosowanie storna na błędnym zapisie (wpisanie całego wpisu ze znakiem przeciwnym i dodanie nowego wpisu z poprawnymi danymi.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów według Art.9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest to nabycie prawa do rozporządzania towarami, które są wysłane na terytorium państwa członkowskiego INNEGO niż  terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki przez dokonującego dostawy, nabywcy lub na ich rzecz.

Aby dane transakcje mogły być wliczone do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów muszą spełniać odpowiednie warunki. Mianowicie, nabywcą towaru musi być podatnik przewidziany w art.15 albo podatnik podatku od wartości dodanej dla działalności gospodarczej podatnika; dostawca jest podatnikiem lub towarem nabycia są nowe środki transportu.

Poza obowiązkiem podatnika, są także towary, które nie mogą być zawarte w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, czyli np.

  • monety
  • części transportu morskiego, lotniczego
  • towary służące zaopatrzeniu statków
  • towary przeznaczone dla dyplomatów, misji dyplomatycznych czy konsulatów

Podatnik ma obowiązek w celu rozliczenia VAT wykazać odpowiednie daty WNT, czyli datę dostawy, datę wystawienia i otrzymania faktury, aby prawidłowo móc naliczyć podatek.

Okres wypowiedzenia

Zakończenie stosunku pracy może nastąpić poprzez rozwiązanie umowy o pracę poprzez sporządzenie odpowiedniego oświadczenia jednej ze stron przy zachowaniu okresu wypowiedzenia.

Obowiązujący Kodeks Pracy w swoich przepisach daje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem jednej ze stron stosunku, który był zawarty zarówno na okres próbny, jak i czas określony i nieokreślony. Tak więc można uznać, że wypowiedzenie jest zwykłym narzędziem, które zostało opracowane w przepisach prawa, z którego pracownik może skorzystać, chcąc rozwiązań stosunek pracy.

Poniżej zaprezentujemy Państwu okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony, co w głównej mierze jest uzależnione od okresu czasu, przez który pracował dla danego przedsiębiorcy, a więc:
– 2 tygodnie (pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy)
– 1 miesiąc (pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy)
– 3 miesiące (pracownik był zatrudniony dłużej niż 3 lata).

Z kolei w przypadku umów na okres próby, mamy do czynienia z okresem wypowiedzenia:
– 3 dni robocze (umowa zawarta została na krócej niż 2 tygodnie),
– 1 tydzień (umowa zawarta została na co najmniej 2 tygodnie),
– 2 tygodnie (umowa zawarta została na 3 miesiące).

W razie pytań, bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!

Przewiń do góry